Pavel BOHÁČ

Bakalářská práce

Návrh a realizace řídicího systému spalování alternativního paliva v automoblilovém vznětovém motoru

Design and implementation of control system for combustion alternative fuels in Diesel engine
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou využití alternativních paliv pro spalování ve vznětovém motoru. V práci je popsáno základní rozdělení vznětových motorů, vstřikovacích čerpadel a stávajících systémů pro spalování alternativních paliv volně dostupných na trhu. Podrobně je zde rozebrán způsob spalování nestandardních paliv a jeho možné využití v praxi. Práce se dále věnuje návrhu řídicího …více
Abstract:
This Bachelor?s Thesis deals with the issue of the usage of alternative fuels for combustion in diesel engine. The basic division of diesel engines, fuel-injection pumps and current systems for combustion of alternative fuels, which are freely available on the market, are described in this thesis. The way of combustion of non-standard fuels and its possible usage in profession is analysed there in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2011
Identifikátor: 43511

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. František Tůma, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BOHÁČ, Pavel. Návrh a realizace řídicího systému spalování alternativního paliva v automoblilovém vznětovém motoru. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd