Pavel BOHÁČ

Bachelor's thesis

Návrh a realizace řídicího systému spalování alternativního paliva v automoblilovém vznětovém motoru

Design and implementation of control system for combustion alternative fuels in Diesel engine
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou využití alternativních paliv pro spalování ve vznětovém motoru. V práci je popsáno základní rozdělení vznětových motorů, vstřikovacích čerpadel a stávajících systémů pro spalování alternativních paliv volně dostupných na trhu. Podrobně je zde rozebrán způsob spalování nestandardních paliv a jeho možné využití v praxi. Práce se dále věnuje návrhu řídicího …more
Abstract:
This Bachelor?s Thesis deals with the issue of the usage of alternative fuels for combustion in diesel engine. The basic division of diesel engines, fuel-injection pumps and current systems for combustion of alternative fuels, which are freely available on the market, are described in this thesis. The way of combustion of non-standard fuels and its possible usage in profession is analysed there in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2011
Identifier: 43511

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. Ing. František Tůma, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BOHÁČ, Pavel. Návrh a realizace řídicího systému spalování alternativního paliva v automoblilovém vznětovém motoru. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd