Filip Švejda

Diplomová práce

Protipovodňová opatření v obci Polička

Flood Prevention Measures in the Municipalilty of Polička
Anotace:
Diplomové práce se zabývá analýzou stavu protipovodňových opatření ve městě Polička a návrhem opatření na jejich zefektivnění. V úvodní části práce uvádím charakteristiku a vznik povodní obecně, způsob řešení povodní v České republice a ovlivňování jejich průběhu. V další části popisuji město Polička a jeho okolí, historii povodní ve městě a jejich řešení. V hlavní části práce se zabývám popisem současných …více
Abstract:
Diploma thesis analyse the situation of flood protection arrangements in Polička and it also deals with the suggestion for their improvement. The introduction contains characteristics and the beginning of floods in general, the process of flood solutions in the Czech Republic and influencing their course. In the next part I describe the Town of Polička and its entourage, history of floods and its solutions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Pavel Dobeš
  • Oponent: Pavel Poledňák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování