Huyen Trang Le

Bakalářská práce

Hodnocení rentability podniku

Profitability Assessment of a Company
Anotace:
Tato bakalářská práce provádí finanční analýzu společnosti BRATŘI HORÁKOVÉ s.r.o. za období 2010 - 2014. Finanční analýza je významným nástrojem finančního řízení a rozhodování a rozborem účetních výkazů vyhodnotí postavení společnosti na trhu, její úspěšnost, předpoví budoucí finanční vývoj firmy, rizika s ním spojená a stanoví doporučení pro management firmy, aby bylo dosaženo požadovaných výsledků …více
Abstract:
This bachelor work carries out a financial analysis of the company BRATŘI HORÁKOVÉ s.r.o. in the period 2010 - 2014. The financial analysis is an important tool of financial management and decision-making and by the analysis of accounting statements evaluates the company´s position on the market, its success, predicts future financial development of the company, risks associated with it and provides …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2016
  • Vedoucí: Jiří Valecký
  • Oponent: Jana Bajgarová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava