Izabela Pakánová

Diplomová práce

Konkurz jako jedna z možností řešení úpadku společnosti

Liquidation Proceeding as a One of Possibilities of Solution of Company´s Bankruptcy
Anotace:
Úpadek dlužníka definuje zákon č.182/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů jako stav, kdy má dlužník více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, které není schopen plnit. Tento stav dlužníka je možno řešit několika způsoby v závislosti na charakteru závazku dlužníka. Tzn. zda-li se jedná o závazky z podnikání či soukromé povahy. Nejfrekventovanějším způsobem je v dnešní …více
Abstract:
Debtor´s bankruptcy is defined by act. No. 182/2006 Coll., as the situation when the debtor has more creditors, debts beyond 30 days overdue and which is not able to perform. This situation can be solved by several ways, depending on the bases of the debtor´s obligations. It means base of the debtor´s performace – from business or private needs. The most frequent way today is the liquidation proceeding …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: Dagmar Bařinová
  • Oponent: Blanka Netopilová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava