Tomáš Červinka

Bakalářská práce

Zhodnocení a výběr vhodných OOPP pro vytypovaná pracoviště ve firmě

Evaluation and Selection of Suitable Personal Protective Equipment for Selected Workplaces in the Company
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zhodnotit a vybrat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky pro vybraná pracoviště ve firmě. Firmou, ve které se problematikou OOPP pro vypracování této práce zabývám, je továrna společnosti Edwards v Lutíně a vybranými pracovišti jsou pracoviště obroben. V prvních kapitolách jsem se zabýval požadavky na OOPP, představením společnosti Edwards, s.r.o., představením pracovišť …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to evaluate and select suitable personal protective equipment for selected workplaces in the company. The company where I solve the issue of personal protective equipment is the factory of the company Edwards in Lutín and the selected workplaces are machinery workplaces. The first chapters are focused on requests of suitable personal protective equipment; there is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: Lenka Kissiková
  • Oponent: Karel Šolc

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava