Adam Zubík

Bakalářská práce

Management a marketing vybraného sportovního klubu

Management and Marketing of a Selected Sports Club
Anotace:
Cílem bakalářské práce je analyzovat a navrhnout změny současného marketingu a managementu klubu JMFS Ostrava. V teoretické části bakalářské práce jsou na základě dostupné literatury a dalších odborných článků popsány pojmy jako definice sportu, management, sportovní management, marketing, sportovní marketing, a také metody a techniky výzkumu, které jsou v práci využity. Praktická část obsahuje výzkumné …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyze and suggest possible changes in the current marketing and management activities of the JMFS Ostrava club. The theoretical part consists of a detailed characterization of concepts such as the definition of the sport itself, management and marketing as well as in general and in the sports area and research methods and techniques that are further applied in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: Pavel Tušil
  • Oponent: Alan Panec

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava