Theses 

Vliv oboru Human-computer interaction na uživatelská rozhraní – Jana Navrátilová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Informační a znalostní management

Jana Navrátilová

Bakalářská práce

Vliv oboru Human-computer interaction na uživatelská rozhraní

The Influence of Human-Computer Interaction on the User Interface

Anotace: Bakalářská práce „Vliv oboru Human-Computer Interaction (HCI) na uživatelské rozhraní“ pojednává o problematice interakce člověka s počítačem. Uživatelé informačních systémů a jeho psychické a fyzické schopnosti a dovednosti jsou centrem zájmu. Jelikož je HCI oborem průnikovým, věnuje se práce i dalším vědám, které přispívají k lepšímu pochopení problematiky. Dále je rozvedeno, jak se pojí HCI s informační vědou. Další část práce se týká vizualizace informací a tvorby informačních systémů. Při vytváření informačních systémů se uplatňují zásady, které jsou v práci blíže rozebírány. Poslední kapitola je aplikací výše zmiňovaných poznatků a srovná dva internetové vyhledávače (Google a MSN).

Abstract: Bachelor work „The influence of human-computer interaction on the user interface“ deals with problematics of interaction of human and computer. Users of the information systems and his physical and psychical abilitie and sklills is the center of the interest. Since HCI is multidisciplinary field the thesis also deals with science which contribute to the Berger understanding of given problematics. It also show connection between HCI and information studies. The next part deals with Information visualisation and in this part is dedicated to the planning and production of information systems. In this process the principles which are also described in the thesis are used. The last part applies the above mentioned knowledge and compares two search engines (Google and MSN).

Keywords: Human-computer interaction, uživatelské rozhraní, ergonomie, informační věda, vizualizace informací, user interface, ergonomics, information science, information visualisation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Milena Medková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 11:39, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz