Theses 

Nová konfliktní linie v Evropském parlamentu ve volebním období 2004-2009: Existence konfliktní linie východ-západ, respektive staří-noví členové? – Bc. Petra Ježová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Petra Ježová

Diplomová práce

Nová konfliktní linie v Evropském parlamentu ve volebním období 2004-2009: Existence konfliktní linie východ-západ, respektive staří-noví členové?

New cleavage in the EP in electoral period 2004-2009: Existence of the East-West or old-new members cleavage?

Anotace: Tato diplomová práce vychází z předpokladu, že pátou a šestou vlnou východního rozšíření proběhlo rozšíření EU o země se zcela historicky odlišnými kořeny vzhledem k jejich zkušenostem s autoritativními komunistickými režimy po dobu nejméně 41 let. Z hlediska stranických systémů EU přijala v roce 2004/2007 země s odlišnou stranickopolitickou tradicí, odlišnými mechanismy fungování stranické soutěže, politickou kulturou a země, jež prošly procesem demokratické tranzice. Proto je možné očekávat existenci nové politické konfliktní linie v Evropském parlamentu, neboť právě zde dochází k nejotevřenějšímu a nejlépe sledovatelnému střetávání různých konfliktních linií v rámci EU. Jádrem práce je hypotéza, že s nejmasivnější vlnou rozšíření EU o dvanáct nových členských států převážně ze zemí SVE, jež prošly demokratickou tranzicí, přibyla v EP nová politická konfliktní linie západ vs. východ, resp. staří vs. noví členové. Cílem výzkumu bylo zjistit, jak (případně zda vůbec) se změnila koheze hlasování v jednotlivých politických skupinách v EP a zda tato linie probíhá podle linie východ/západ, resp. staří/noví členové. Za tímto účelem bylo prozkoumáno rozložení nově příchozích poslanců, změny v programatice politických skupin v EP a jmenovitá hlasování v oblasti rozpočtu, společné zemědělské politiky, azylové politiky, kohezní politiky a v oblasti volného pohybu osob.

Abstract: This diploma thesis is based on the assumption that the fifth and sixth round of the enlargement of the European Union meant an accession of countries with different historical roots especially given their experience with authoritarian communist regimes for at least 41 years. In terms of party systems the countries accepted in 2004 and 2007 were of different partisan traditions, different mechanisms of party competition and political culture, and last but not least, had undergone a process of democratic transition. Therefore, the existence of new political cleavage in the European Parliament can be expected, since the European Parliament is a place where the most open and the best observable conflicts between different cleavages take place. The core of this thesis is the hypothesis that the most massive round of the EU enlargement of twelve new member states, mainly from the CEE countries that had undergone a process of democratic transition, has added a new political cleavage East vs. West, respectively new vs. old members, to the EP. The main aim of this text is to reveal how (or whether all) the voting cohesion of political groups in the EP was altered and whether this line follows the line of the East /West, old /new members respectively. For this purpose, the distribution of new MEPs was examined in the thesis, as well, as, the changes in the political goups´ programmatics and roll-call votes in the field of the EU budget, the common agricultural policy, the asylum policy, the cohesion policy and the free movement of persons.

Klíčová slova: Politické konfliktní linie, Evropský parlament (EP), Evropská unie (EU), politické skupiny v EP, EU-15, EU-10/12, koheze, programatika, jmenovitá hlasování

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 03:20, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz