Theses 

Náhradní rodinná péče jako specifický typ rodiny - kontext biologické rodiny dítěte – Bc. Michaela Přibylová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Michaela Přibylová

Diplomová práce

Náhradní rodinná péče jako specifický typ rodiny - kontext biologické rodiny dítěte

Substitute family care as a specific family type - context of the child's biological family

Anotace: Diplomová práce se soustředí na zmapování styku přijatých dětí s biologickou rodinou, na význam biologické rodiny s ohledem na saturaci specifických potřeb včetně potřeby budování pozitivní identity. Cíle práce jsou opřeny o teoretická východiska zabývající se významem rodiny pro dítě, ohroženým dítětem, teorií attachmentu a resilience, vymezením náhradní rodinné a ústavní péče s ohledem na transformační rámec české legislativy a formováním identity dítěte v náhradní rodině. Významná část práce je věnována vývoji dítěte a jeho potřebám, dále se práce zabývá vlivem biologické rodiny na dítě. Empirickou část tvoří analýza rozhovorů celkem šesti náhradních matek z různých krajů České republiky. Kvalitativní výzkum mapuje nejen kontakty biologické rodiny a přijatých dětí, ale zabývá se také pohledem náhradních rodičů na udržování těchto vztahů s ohledem na potřeby dětí, včetně potřeby formování pozitivní identity jedince. Výzkumné šetření je realizované formou polostrukturovaných rozhovorů, které jsou dále analyzovány a tříděny do šesti kategorií. Výsledkem je realistický pohled na výchovu dětí v náhradních rodinách a nezastupitelný vliv (pozitivní nebo negativní) biologické rodiny na vývoj přijatého dítěte.

Abstract: Primary goal of this diploma thesis is to map the bonds between accepted children with biological family and the purpose of biological family with regards to saturation of specific needs including the need of acquiring positive identity. Topics of the thesis base on theoretical foundations concerned with the purpose of family for a child, endangered child, theory of attachment and resilience, outlines of surrogate family and institutional care with regards to the transformation frame of the Czech legislation and child identity forming in a surrogate family. Major part of the thesis is concerned with child needs and development and discusses possible influence of a biological family. Empirical part consists of dialog analysis with 6 surrogate mothers from various parts of the Czech Republic. Qualitative research maps not only the contact of a biological family and accepted children, but also addresses the parental viewpoint on maintaining these relationships in regard to the needs of the children including the need to form a positive identity on an individual. Research survey is realized as semi-structured dialogs that are analyzed further and categorized in 6 categories resulting in a realistic view on child upbringing in surrogate families and the irreplaceable influence (be it positive or negative) of a biological family onto the accepted individual.

Klíčová slova: náhradní rodinná péče, náhradní rodiče, biologičtí rodiče, ohrožené dítě, postoje, vývoj osobnosti, specifické potřeby, identita, rodina, surrogate family care, surrogate parents, biological parents, threatened child, stance, personality development, specific needs, identity, family

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Milan Kubiatko, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 03:26, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz