Bc. Michaela Přibylová

Master's thesis

Náhradní rodinná péče jako specifický typ rodiny - kontext biologické rodiny dítěte

Substitute family care as a specific family type - context of the child's biological family
Anotácia:
Diplomová práce se soustředí na zmapování styku přijatých dětí s biologickou rodinou, na význam biologické rodiny s ohledem na saturaci specifických potřeb včetně potřeby budování pozitivní identity. Cíle práce jsou opřeny o teoretická východiska zabývající se významem rodiny pro dítě, ohroženým dítětem, teorií attachmentu a resilience, vymezením náhradní rodinné a ústavní péče s ohledem na transformační …viac
Abstract:
Primary goal of this diploma thesis is to map the bonds between accepted children with biological family and the purpose of biological family with regards to saturation of specific needs including the need of acquiring positive identity. Topics of the thesis base on theoretical foundations concerned with the purpose of family for a child, endangered child, theory of attachment and resilience, outlines …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2015
  • Vedúci: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Milan Kubiatko, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta