Jakub Teper

Diplomová práce

Pasportizace zeleně v zámeckém parku města Kravaře

Passportization of Greenery in the Castle Park of Kravaře
Anotace:
Diplomová práce se zabývá pasportizaci zeleně Zámeckého parku Kravaře. Zvolená metodika vychází z běžného geodetického zaměření parku, veškeré zeleně, komunikací a budov za použití GPS přístroje Juno 3D od společnosti Trimble. Naměřené atributy byly převedeny do počítače, kde v programu Arcmap byla vyhotovena mapa lokality. V práci je zařazena mapa parku, návrh další péče a seznamy taxonů.
Abstract:
The Diploma thesis deals with the passportisation of green vegetation in the Kravaře Castle Park. The methodology is based on the current geodetic survey of the park, any green vegetation, roads and buildings using GPS device of Juno 3D made by the company of Trimble. The measured attributes have been computerized where using the ArcMap programme was drawn the map of location. The thesis includes the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2016
  • Vedoucí: Barbara Stalmachová
  • Oponent: Vojtěch Konečný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields