Daniel Vala

Master's thesis

Optical activity measurement using Mueller matrix ellipsometry

Optical activity measurement using Mueller matrix ellipsometry
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá měřeními opticky aktivních materiálů prostřednictvím spektroskopické elipsometrie Muellerovy matice. První část práce je věnována rigoróznímu teoretickému popisu optické aktivity za použití Condonova-Fedorovova přístupu. V práci je diskutován vliv materiálové symetrie na optickou aktivitu. V práci byla dále navržena unikátní metoda měření chirálních roztoků sacharidů …more
Abstract:
This master thesis is focused on the Mueller matrix spectroscopic ellipsometry measurements of the optically active materials. The first part is devoted to the rigorous theoretical description of the optical activity using Condon-Fedorov approach. The effect of material symmetry on the optical activity is discussed. We propose a novel Mueller matrix ellipsometry method of the saccharide solution optical …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 6. 2020
  • Supervisor: Kamil Postava
  • Reader: Morten Kildemo

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava