Daniel Vala

Master's thesis

Optical activity measurement using Mueller matrix ellipsometry

Optical activity measurement using Mueller matrix ellipsometry
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá měřeními opticky aktivních materiálů prostřednictvím spektroskopické elipsometrie Muellerovy matice. První část práce je věnována rigoróznímu teoretickému popisu optické aktivity za použití Condonova-Fedorovova přístupu. V práci je diskutován vliv materiálové symetrie na optickou aktivitu. V práci byla dále navržena unikátní metoda měření chirálních roztoků sacharidů …viac
Abstract:
This master thesis is focused on the Mueller matrix spectroscopic ellipsometry measurements of the optically active materials. The first part is devoted to the rigorous theoretical description of the optical activity using Condon-Fedorov approach. The effect of material symmetry on the optical activity is discussed. We propose a novel Mueller matrix ellipsometry method of the saccharide solution optical …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2020
  • Vedúci: Kamil Postava
  • Oponent: Morten Kildemo

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava