Denisa Václavínková

Master's thesis

Porovnání čištění odpadních vod ve vybraných kořenových čistírnách odpadních vod v Česlé republice

Comparison of Wastewater Treatment Efficiency in Selected Root Wastewater Treatment Plants in the Czech Republic
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku čištění odpadní vod pomocí kořenových čistíren v rámci Jihočeského, Jihomoravského, Moravskoslezského a Libereckého kraje. V teoretické části jsou shrnuty čtyři základní způsoby čištění odpadních vod a je popsán mechanismus fungování kořenových čistíren odpadních vod, včetně přírodních způsobů čištění znečištěných povrchových a odpadních vod pomocí mokřadní …more
Abstract:
This diploma thesis focuses on the issue of wastewater treatment using plant-root water treatment plants in the South Bohemian, South Moravian, Moravian-Silesian and Liberec regions. The theoretical part summarizes four basic methods of wastewater treatment and describes the mechanism of operation of plant-root wastewater treatment plants, including the natural methods of treatment of polluted surface …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2020
  • Supervisor: Jana Nováková
  • Reader: Ing. Tomáš

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava