Adam Drastich

Diplomová práce

Návrh systému vizualizace (SCADA/HMI) výrobního procesu

Design of SCADA/HMI for Production Process
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem systému vizualizace prostřednictvím aplikace SCADA/HMI výrobního procesu. Návrh je realizován s cílem zefektivnit výrobní proces. Surová data získaná z tohoto procesu lze převést na prakticky využitelné informace. V první části jsou analyzovány jednotlivá výrobní střediska a odpovídající energeticko-výrobní procesy firmy. Následně je navržena architektura umožňující …více
Abstract:
This thesis deals with design visualization system via the SCADA / HMI process. The proposal is being implemented to streamline the production process. Raw data obtained from this process can be converted to practically useful information. The first part analyzes the various production centers and the corresponding energy-production processes of the company. Subsequently, the architecture allows the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Jan Gottfried
  • Oponent: Petr Malík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Systémové inženýrství v oblasti surovin