Pavlína Benešová

Master's thesis

Řízení likvidity plánováním cash flow

Management of Liquidity by Cash Flow Planning
Anotácia:
Předmětem této diplomové práce je podstata plánování cash flow v závislosti na výrobním a prodejním plánu. Práce je rozdělena do několika částí. V teoretické části je pozornost věnována základním pojmům jako podstata finančního řízení podniku, řízení likvidity a faktory ovlivňující likviditu, cash flow, jeho struktura a význam pro podnik i řízení pracovního kapitálu. Jakékoli finanční rozhodování musí …viac
Abstract:
The subject of this thesis is the essence of planning cash flow depending on the production and sales plan. The work is divided into several parts. The theoretical part focuses on basic concepts such as the nature of financial management, liquidity management and factors affecting liquidity, cash flow, its structure and meaning to the enterprise and working capital management. Any financial decision …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2013
  • Vedúci: Jana Buchtová
  • Oponent: Zbigniew Gojniczek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava