Marie Schůtová

Bakalářská práce

Účetní a daňové odpisy a jejich dopad na odloženou daň ve vybrané společnosti

Accounting and Tax Depreciation and Their Impact on Deferred Tax in the Selected Company
Anotace:
Cílem bakalářské práce je výpočet odpisů s následným vlivem na odloženou daň. V teoretické části jsou popsány základní pojmy týkající se dlouhodobého majetku, komponentního odpisování, účetních a daňových odpisů. Dále objasňuje pojem odložená daň z příjmů a příčiny jejího vzniku. Odložená daň nejčastěji vzniká z rozdílu mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou, kdy tento vznik odložené daně bude v práci …více
Abstract:
The object of the thesis is calculation of depreciation with consequent influences on de-ferred taxes. The theoretical part describes the basic concepts dealing with fixed assets, component depreciation, accounting and taxes depreciation. It also clarifies the concept of deferred income tax and the causes of its origin. Deferred tax is the most often arise from difference between accounting and balance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016
Zveřejnit od: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Eva Kuderová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Schůtová, Marie. Účetní a daňové odpisy a jejich dopad na odloženou daň ve vybrané společnosti. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Účetnictví a daně