Jiří Bernát

Bakalářská práce

Návrh na optimalizaci vrtných prací při lomovém dobývání.

Proposal for optimalization drilling work at open-cast mining.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací vrtných prací při lomovém dobývání. V úvodu se zaměřuje na popis jednotlivých vrtacích souprav používaných při lomovém dobývání. Největší pozornost je věnována ponornému vrtacímu kladivu (DTH) a jeho využití v praxi. Hlavní část je pak zaměřena na využití nové matematické metody „Simulované ochlazování“ vedoucí k optimálnímu rozmístění břitů na vrtacích …více
Abstract:
This paper focuses on drilling operations optimization for quarrying works. The introductory part aims to describe particular drilling rings used for quarrying. Major attention is paid to submersible hammer drill and its practical usage. Principal part of the paper discusses the exploitation of a new mathematic method “Simulated cooling”, leading to the optimal dislocation of lips on boring crowns …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Milan Mikoláš
  • Oponent: Dagmar Dlouhá

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin