Pierre Koleják

Diplomová práce

Time-domain terahertz ellipsometry and polarimetric applications of spintronic emitters

Time-domain terahertz ellipsometry and polarimetric applications of spintronic emitters
Anotace:
Diplomová práce se zabývá terahertzovými emitory založenými na spintronických jevech, jakožto novými široko-spektrálními zdroji s magneticky kontrolovanou emisí. Byla provedena série měření teraherzového záření z inovativní spintronické struktury s indukovanou jednoosoou magnetickou anisotropií. Experimentálně bylo dokázáno a také simulováno, že polarizační vlastnosti terahertzového záření spintronických …více
Abstract:
The diploma thesis concerns terahertz emitters based on spintronic phenomena, as new broad-band sources with magnetically controllable emission. Terahertz emission from original spintronic structure with uniaxial magnetic anisotropy was measured. The relation between magnetization and polarization properties of terahertz emission is experimentally demonstrated and modeled. The ultra-fast dynamics of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedoucí: Kamil Postava
  • Oponent: Mathias Vanwolleghem

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 1. 4. 2021 dostupné: nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program:
Aplikovaná fyzika