David Padých

Bakalářská práce

Penetrační testy v IP telefonii

Penetration Tests in IP Telephony
Anotace:
Metoda penetračních testů se v současnosti využívá nejčastěji pro detekci úrovně zabezpečení síťových prvků v dané infrastruktuře. V komerční i nekomerční oblasti existuje několik nástrojů, které tyto testy realizují. Cílem této bakalářské práce je analýza současného stavu těchto nástrojů, převážně z pohledu podpory penetračních testů pro SIP prvky IP telefonie. Dále tato práce definuje a klasifikuje …více
Abstract:
The method of penetration tests at present most frequently used to detect levels of network security elements in the infrastructure. In the commercial and noncommercial areas, there are several tools that implement these tests. The aim of this thesis is to analyze the current status of these instruments, mainly in terms of penetration testing support for the SIP IP telephony features. This thesis defines …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 8. 2011
  • Vedoucí: Filip Řezáč
  • Oponent: Eliška Ochodková, Eliška Ochodková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika