Vít Fukala

Diplomová práce

SEVESO III direktiva a její aplikace

SEVESO III Directive and Its Applications
Anotace:
Tato práce se věnuje problematice závažných havárií s přítomností nebezpečných látek dle směrnice Rady 2012/18/EU, tzv. SEVESO III direktivy. Seznamuje s legislativním rámcem v oblasti chemických látek a prevence závažných havárií, přičemž uvádí také důležité závažné průmyslové havárie, které se podílely na jejím vývoji. Dále se podrobně zabývá rozborem SEVESO III direktivy, zejména rozdíly v klasifikaci …více
Abstract:
This work is dedicated to the control of major-accident hazards involving dangerous substances in accordance with Council directive 2012/18/EU, the so-called SEVESO III directive. Acquainted with the legislative framework on chemicals and prevention of major accidents and states also important to serious industrial accidents that have participated in its development. Further details the analysis of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Ivana Bartlová
  • Oponent: Pavel Forint

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství