Jakub Vožický

Diplomová práce

Možnosti tvorby aerosolů hořlavých kapalin

Possibilities of Formation of Flammable Liquid Aerosols
Anotace:
Tato práce se zabývá možnostmi tvorby aerosolů hořlavých kapalin a výběrem nejvhodnější metody použitelné ve výbuchových autoklávech. U této varianty jsou požadavky na parametry vytvořené mlhy zkonfrontovány s technickými možnostmi dotčeného řešení.
Abstract:
This thesis occupy by possibilities of production of flammable liquid aerosols and by selection of an optimal method applicable in explosive autoclave. This variant´s requirements for generated mist´s parameters are confronted with technical possibilities of the affected solving.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Eva Veličková
  • Oponent: Jiří Serafín

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava