Michaela Haluzíková

Master's thesis

Adsorpce chromu s oxidačním číslem VI z vodné matrice pomocí chemicky aktivované dřevokazné houby: kontinuální systém

Adsorption of Hexavalent Chromium from Aqueous Matrix Using Chemically Activated Wood-decaying Fungi: Continuous System
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na studium odstranění chromu s oxidačním číslem VI z vodné matrice dynamickým systémem za pomocí chemicky aktivovaného biosorbentu Troudnatce pásovaného (Fomitopsis pinicola). Základem práce je popis biosorpčního procesu ze všeobecného pohledu a bližší zaměření na biosorpci probíhající v dynamickém systému. Součástí práce je popis optimálních podmínek biosorpce sledovaného …more
Abstract:
The thesis is focused on the study of the removal of hexavalent chromium VI from the aqueous matrix in dynamic system, using chemically activated biosorbent Fomitopsis pinicola. The basis is the description biosorption process from the general perspective and describes a biosorption in detail, running in a dynamic system. Part of this work is to describe the optimal conditions biosorption monitored …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2015
  • Supervisor: Eva Pertile
  • Reader: Zuzana Kolářová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava