Dominika Floriánová

Bakalářská práce

Metody numerické integrace a analýza chyb

Numerical integration methods and error analysis
Anotace:
Numerická integrace je důležitá pro výpočet integrálů, které neumíme spočítat, ale můžeme nahradit integrovanou funkci jednodušší. V této práci nahrazujeme integrál konstantní, lineární a kvadratickou funkcí. Cílem práce je zvládnutí základních numerických metod výpočtu určitého integrálu funkce jedné reálné proměnné. Dále jsou odvozeny vzorce pro odhady chyb včetně jejich porovnání. Výsledkem této …více
Abstract:
Numerical integration is important for solving integrals that we can not calculate but we can replace integrated with simpler functions. In this thesis, we replace the integral with a constant, linear and quadratic function. The goal of the thesis is achieve the basis numerical methods of calculating a definite integral of the function of one real variable. Next step is inference formulas for error …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: Petr Vodstrčil
  • Oponent: Bohumil Krajc

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika