Veronika Cedivodová

Master's thesis

Simulační framework pro evaluaci rekonstrukčních metod elektrické impedační tomografie

Simulation Framework for Evaluation of Reconstruction Methods in Electrical Impedance Tomography
Abstract:
Tato práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části je rozebrána fyziologie dýchání, problematika bioimpedance, metody elektrické impedanční tomografie, deterministické i stochastické metody rekonstrukce obrazu a problematika rekonstrukce 3D modelů hrudníku. Praktická část se věnuje návrhu a realizaci simulačního frameworku pro evaluaci rekonstrukčních metod EIT. Pro vytvoření a …more
Abstract:
This thesis consists of theoretical and practical part. Physiology of respiration, problems of bioimpedance, methods of electrical impedance tomography, deterministic and stochastic methods of image reconstruction and problems of reconstruction of 3D thorax models are analyzed in theoretical part. The practical part is dedicated to design and implementation of framework simulation for evaluation of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2017
  • Supervisor: Michal Prauzek
  • Reader: Tomáš Peterek

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava