Štěpán Bartošík

Bakalářská práce

Automatizace dálkové pásové dopravy na lomu.

The Automatization of Long-distance Belt Conveyance on The Quarry.
Anotace:
V předložené práci je vypracován stručný celkový pohled na automatizaci DPD hnědouhelného lomu. V první části je uveden přehled a stručný popis technického a programového vybavení, které je potřebné pro řešení popisované problematiky automatizace DPD. Následně je provedena analýza různých dílčích částí systému a je provedeno vyhodnocení funkčnosti uvedených částí. Je zde proveden rozbor operátorského …více
Abstract:
There is a short overview of automatization of the Long-distance Belt Conveyance in the brown coal mine. There is as summary and short description of technical and software equipment, which is needed for the solution of described problems of the automatization Long-distance Belt Conveyance in the first part. Subsequently is created the analysis of the different partial segments of the system and there …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Zdeněk Neustupa
  • Oponent: Tomáš Krupka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Informační a systémový management

Práce na příbuzné téma