Theses 

Rovné příležitosti mužů a žen ve vybrané organizaci – Bc. Ilona Vybíhalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Ilona Vybíhalová

Diplomová práce

Rovné příležitosti mužů a žen ve vybrané organizaci

Gender equality in the selected company

Anotace: Diplomová práce s názvem „Rovné příležitosti mužů a žen ve vybrané organizaci“ se zaměřuje na problematiku dodržování genderové rovnosti ze strany zaměstnavatelských organizací. Hlavní výzkumná otázka zní: „Jaká je personální politika vybrané organizace v oblasti rovných příležitostí a jaké jsou postoje zainteresovaných stran k této oblasti?“ Cílem práce bylo zjistit jaký je aktuální stav personální politiky v oblasti genderové rovnosti a jak tuto oblast hodnotí klíčoví aktéři. V návaznosti na vymezení úrovně definovaného problému byla zpracována teoretická východiska, na jejichž základě byly stanoveny dílčí výzkumné otázky. Pro jejich zodpovězení byla zvolena tzv. smíšená výzkumná strategie, která umožnila využití kombinaci více technik sběru dat, díky čemuž bylo možné srovnávat širší spektrum informací. Analýza dokumentů poskytla základní informace o formálním nastavení personální politiky v oblasti rovných příležitostí a souvisejících personálních procesů. Údaje byly dále ověřovány poznatky získaných z polostrukturovaných rozhovorů s vedoucími pracovníky a doplněny o hodnocení ze strany zaměstnanců organizace formou dotazníků. V závěru práce je provedeno komplexní shrnutí, kde jsou prezentovány hlavní výzkumné závěry a dále představeny návrhy a doporučení pro zlepšení situace v oblasti rovných příležitostí ve zkoumané organizaci.

Abstract: This thesis Gender equality in the selected company focuses on the issues relating to gender equality at firms. The key research question is “What is a personnel policy in the field of gender equality in the selected company and what views do the stakeholders have?“ The main objective is to find out a current situation concerning the gender equality in the field of human resources and how this issue is viewed by the main stakeholders. Following the viewpoint specification of the defined problem, the theoretical concepts have been elaborated and single research questions determined. The mixed methods research has been selected in order to enable the combined techniques of data collecting and thus compare broad spectrum of information. The analysis of company documents providing fundamental information on formal settings of personnel policies as for equal opportunities and related personnel processes have been carried out. The data has been further verified by means of semi-structured interviews with the company management and questionnaires distributed among the staff. Finally, a comprehensive evaluation with the key conclusions is presented including suggestions and recommendations how to improve the situation in gender equal opportunities in the selected company.

Klíčová slova: gender, genderové stereotypy, rovné příležitosti mužů a žen, personální politika, organizace, diskriminace, gender stereotypes, gender equal opportunities, personnel policy, company, discrimination

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavel Horák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 22:58, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz