Bc. Michaela Bartuňková

Diplomová práce

Biodegradace materiálů na bázi kyseliny polymléčné v aerobním a anaerobním vodném prostředí

The Biodegradation of Materials Based on Polylactic Acid in Aerobic and Anaerobic Aqueous Environment
Anotace:
Studiem diplomové práce bylo sledování biodegradace materiálů na bázi kyseliny poly-mléčné v aerobním a anaerobním mezofilním (37 °C) a termofilním (55 °C) vodném pro-středí. Současně s testy biodegradace probíhal test abiotické hydrolýzy při 37 °C a 55 °C. Testovány byly rovněž změny morfologických vlastností pomocí diferenční skenovací kalorimetrie (DSC) a Fourierova transformační infračervená spektroskopie …více
Abstract:
Study of the final thesis was monitoring the biodegradation of materials based on poly-lactic acid in aerobic and anaerobic mesophilic (37 °C) and thermophilic (55 °C) aqueous environment. Simultaneously with the biodegradation tests conducted test abiotic hydroly-sis at 37 °C and 55 °C. Tested were also changes in morphological characteristics by dif-ferential scanning calorimetry (DSC) and a Fourier …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015
Zveřejnit od: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Marie Dvořáčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bartuňková, Michaela. Biodegradace materiálů na bázi kyseliny polymléčné v aerobním a anaerobním vodném prostředí . Zlín, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí