Ing. Jan Kopecký

Bakalářská práce

Vliv deště na útlum optických a mikrovlnných směrových spojů

The effect of rain attenuation in optical and microwave directional links
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním vlastností optického bezdrátového spoje se spojem mikrovlnným a vhodného využití kladných vlastností obou spojů ve spojení v takzvaných hybridních spojích. V práci je rozebrán útlum a to hlavně způsobený deštěm. Dále byla tato teoretická část porovnána s daty naměřenými na optickém spoji na Milešovce.
Abstract:
This bachelor work deal with comparison feature optical wireless communications connection microwawe and fit usage positive feature of both connections in united in so - called hybrid connection . In work is out of print electrical attenuation namely largely pluvial Further was this theoretic part collated with data measured on optical link on Milesovka.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Ondřej Fišer, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kopecký, Jan. Vliv deště na útlum optických a mikrovlnných směrových spojů. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky