Lucia Kovaľová

Disertační práce

Torefakcia biomasy (energetických travín).

Toreffaction of Biomass ( Energy Grasses).
Anotace:
Dizertačná práca je zameraná jednak na identifikáciu vhodných podmienok pre získanie torefikovaného uhlíka z 9 druhov energetických travín a zároveň na overenie možností zlepšenia pôdnych vlastností (riadené uvoľňovanie živín a obmedzenie migrácie ťažkých kovov) prostredníctvom vytvoreného torefikovaného uhlíka. Biomasa – energetické traviny, boli pre výskum vybrané z dôvodu momentálnej situácie, kedy …více
Anotace:
edovaných uhlíkatých sorbentov odporúčam, aby boli výsledky tejto práce doplnené o sorpčné krivky pre živiny a DOC, prípadne ťažké kovy.
Abstract:
This thesis is focused on the identification of suitable conditions for the torrefied carbon obtention from nine kinds of energy grasses. Thesis deals also with the possibilities of soil properties improving (controlled release of nutrients and limitation of heavy metals migration) by produced torrefied carbon (biochar). The biomass – energy grasses were chosen for the research because of the current …více
Abstract:
r the observed carbon sorbents sorption properties verification, it is recommended to make the sorption curves for nutrients, DOC and heavy metals in further research.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 10. 2014
  • Vedoucí: Helena Raclavská
  • Oponent: Radmila Kučerová, Barbara Tora, Mária Kušnierová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Úpravnictví