Theses 

Anonymní zdroje a právo na jejich ochranu – Bc. Terezie Boková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Terezie Boková

Bakalářská práce

Anonymní zdroje a právo na jejich ochranu

Anonymous Sources and Right to Their Protection

Anotace: Tato bakalářská práce se věnuje anonymním zdrojům, a to ze dvou pohledů: mediálně teoretického, který se zaměřuje na specifika a rizika jejich použití, a právního. Přestože je základním pravidlem současné žurnalistiky uvádění zdrojů informací, novináři často poskytují svým zdrojům anonymitu. Anonymita tak může přinést veřejnosti cenné informace; na druhou stranu ale způsobuje i ztrátu transparentnosti. Publiku není jasné, kdo a z jakého důvodu k němu skrze médium promlouvá, jaký je vztah mezi novinářem a anonymním zdrojem, což ohrožuje důvěryhodnost média. Práce proto uvádí některá kritéria pro posuzování, zda se jedná o oprávněné použití anonymního zdroje, a dokládá je na ustanoveních vybraných redakčních kodexů. Pokud dojde k porušení závazku mlčenlivosti novináře o totožnosti, dochází k tzv. odrazujícímu efektu (chilling effect): zdroje nejsou ochotny informace poskytnout. Reakcí demokratické společnosti na tento negativní jev proto bylo uznání práva na ochranu zdroje jako součásti svobody projevu. Práce se zaměří zejména na možnosti jeho omezení, v čemž vychází zejména z judikatury Evropského soudu pro lidská práva a Ústavního soudu. Vybraná klíčová soudní rozhodnutí jsou pak analyzována v závěrečné části, přičemž je cílem posoudit jednání novináře při naplňování profesní povinnosti ochrany zdroje i popsat, jakým způsobem byly limity práva na ochranu zdroje aplikovány soudy.

Abstract: This bachelor thesis focuses on anonymous sources from two perspectives: media-theoretical, which deals with its specifics and risks emanating from their use in media, and legal. Despite naming sources being fundamental rule of recent journalism, journalists often guarantee anonymity to their sources. This could lead both to publishing valuable information and lack of transparency. It is unclear who and why speaks through media, what is relationship between a journalist and a source like, which threatens trustworthiness of a medium in eyes of its audience. The thesis therefore lists several criteria for judging whether it is justifiable to use anonymous source in new stories, and illustrates their practical incorporation in certain editorial guidelines. Breach of promise to keep identity of a source secret leads to so called chilling effect: sources are not willing to provide information when putting themselves in risk at the same time. In order to prevent this negative situation, many democratic states recognised right to protect journalistic source as an integral part of freedom of speech. The thesis focuses mostly on limits of this journalistic privilege as applied in rulings of the European Court of Human Rights and the Constitutional Court of the Czech Republic. Final part of the thesis analyses closely four key judgements, aiming to evaluate how journalists in these cases fulfilled professional standards of behaviour regarding anonymous sources and to describe application of theoretical conditions for limitation of the right to protect a source by courts.

Klíčová slova: média, novinář, zdroj, anonymní zdroj, právo na ochranu zdroje, redakční tajemství, svoboda projevu, svoboda médií, teoretická práce, journalist, journalistic source, anonymous source, right to protect journalistic sources, journalist‘s privilege, freedom of speech, theoretical thesis

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 21:12, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz