Pavlína Janečková

Bakalářská práce

Přenesená působnost v podmínkách města

Delegated Competence of the Town
Anotace:
Bakalářská práce posuzuje přenesenou působnost obcí, konkrétně v obci Přerov v Olomouckém kraji. V teoretické části, která je tvořena dvěma kapitolami, bakalářská práce shrnuje problematiku přenesené působnosti obce, vykonavatele a míru přenesené působnosti, správu města. V praktické části, jež je tvořena jednou kapitolou, bakalářská práce hodnotí finanční a personální ukazatele dané obce.
Abstract:
Bachelor thesis assesses the delegated Competence of the municipalities, specifically in the town of Přerov in the Olomouc Region. In the theoretical part, which consists of two chapters, thesis summarizes the problems of delegated Competence of the municipality, executors and degree of delegated Competence, Administration of the Town. In the practical part, which consists of one chapter, the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: Iveta Vrabková
  • Oponent: Jaroslav Dobeš

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava