Theses 

Význam dalšího vzdělávání, k doplňování a prohlubování kvalifikací, v rámci - celoživotního vzdělávání – Bc. Romana Slámová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy - specializace obchod a služby

Bc. Romana Slámová

Diplomová práce

Význam dalšího vzdělávání, k doplňování a prohlubování kvalifikací, v rámci - celoživotního vzdělávání

Meaning of additional education for acquisition and deepening of qualification within the frame of the lifelong learning

Anotace: Diplomová práce „ Význam dalšího vzdělávání, k doplňování a prohlubování kvalifikací, v rámci – celoživotního vzdělávání – Pojednává o aktuální situaci s kterou se setkávám ve své profesi učitelky a jde o doplňování vzdělání lidí, kteří neukončili střední vzdělání zakončené výučním listem, ale i v rámci celoživotního vzdělávání. Musíme být připraveni podat pomocnou ruku v tomto případě vypracování vzdělávacích modulů pro obor pekař a je zde v plném rozsahu podpora dalšího vzdělávání. Proces učení dospělého musí být organizován a přesně naplánován po odborné stránce.Pomocí jakých zásad, metod a prostředků učitelé dosahují výsledky na profesionální úrovni. Otázka výzkumu v této práci kde byli především všichni účastníci seznámeni se vzdělávacími moduly a odpovídali jak zaměstnanci tak zaměstnavatelé na tuto problematiku a lepší uplatnění na trhu práce. Šetřením ve výzkumné části se budeme zabývat smyslem dalšího pokračování vzdělávání a prohlubování vzdělávacích modulů.

Abstract: The thesis "The importance of continuing education, the completion and deepening of qualifications, within - Lifelong Learning - discusses the current situation with that encountered in their profession and teacher education for the replenishment of people who have not completed secondary education completed by an apprentice, but in the context of lifelong education. We must be ready to lend a hand in this case, the development of training modules for the field, and Baker is in full support of continuing education. Adult learning process must be precisely planned and organized by professional stránce.By help which principles, methods and teachers to achieve professional results. The question of research in this work where all the participants were mainly familiar with the training modules and how to match employees and employers on this issue and improve the labor market. The investigation in the research section will discuss the purpose of continuing education andenhanceme nt of training modules.

Klíčová slova: Účastník, učitel, další vzdělávání, vzdělávací moduly, ukončené vzdělává ní, výuka, diagnostika, hodnocení, odbornost, profese, dovednosti, schopnosti, pekař, zaměstnanec, zaměstnavatel, vzdělávání dospělých, kompetence, výsledky, ukončení. Celoživotní vzdělávání. Participant, teacher, further training, educational modules, finished education, teachning, diagnostic, compounding, skill, profession, acquirements, baker, employee, employer, adults education, competence, results, graduation. Lifelong learning

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2010
  • Vedoucí: PaedDr. Jan Šťáva, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 2. 2019 20:21, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz