Martin Navalaný

Master's thesis

Problematika bezpečnostního rizika implementace AWG v přístupových sítích

The Issue of Security Risks in Next-Generation Optical Access Networks
Anotácia:
V dnešním světě se velké množství informací přenáší přes počítačové sítě. Tyto sítě ve velké míře už nejsou tvořeny metalickými vedeními, ale nahradili je optické kabely. Jelikož jsou přenášená data mnohdy důvěrná, ať už se jedná o osobní či pracovní data, je důležité zaručit jejich bezpečný přesun od odesilatele k příjemci. Což znamená, aby tyto data nikdo při přesunu nemohl nijak pozměnit, či je …viac
Abstract:
In today’s world a large amount of information is transmitted over the computer network. These networks are largely no longer formed by a metallic line, but they are replaced by optical fiber cables. Because the transmitted data are often confidential, whether personal or professional data, it is important to guarantee their safe transfer from sender to recipient. This means that nobody should be able …viac
 

Kľúčové slová

AWG WDM zesilovač EDFA simulace
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 8. 2016
  • Vedúci: Petr Koudelka
  • Oponent: Jan Látal

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava