Theses 

Proměny životního stylu – predátorský hédonismus nebo dobrovolná skromnost? – Bc. Tereza Strejčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Tereza Strejčková

Bakalářská práce

Proměny životního stylu – predátorský hédonismus nebo dobrovolná skromnost?

Changes in life style - predatory hedonism or voluntary humility?

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá spotřební kulturou pozdně moderní společnosti. Cílem práce je zkoumat tendence vývoje a role marketingové komunikace v podmínkách spotřební kultury, které vedou ke konzumním spotřebním stylům a hédonismu. Předmětem práce je popsat a vysvětlit predátorský hédonistický životní styl, zatížený řadou etických a environmentálních problémů. Zároveň je tento životní styl konfrontován s alternativními životními styly, konkrétně s dobrovolnou skromností a alternativním hédonismem. Na základě komparace literaturních děl předních sociologů, zabývající se touto problematikou, docházíme k závěru, že alternativní hédonismus se v současné době jeví jako nejvhodnější varianta životního stylu s ohledem na environmentální dopady, ale také na pocit štěstí jedince.

Abstract: This thesis deals with consumer culture of the late modern society. The aim is to examine trends and the role of marketing communications in terms of consumer culture, which leads to consumerism and hedonism consumer styles. The subject of thesis is to describe and explain the predatory hedonistic lifestyle, which is associated with ethical and environmental issues. At the same time this lifestyle is confronted with alternative lifestyles, particularly a voluntary humility and alternative hedonism. In comparison with literary works of prominent sociologists, which are dealing with this issue, we conclude that alternative hedonism is currently considered the most appropriate variant lifestyles with regard to environmental impacts, but also on individual happiness.

Klíčová slova: Sociologie, marketingová komunikace, společnost, pozdní modernita, konzumerismus, hédonismus, životní styl, Sociology, Marketing communication, Society, Post-modernity, Consumerism, Hedonism, Lifestyle

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 16:01, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz