Irena Šebelová

Bakalářská práce

Práva a povinnosti zaměstnanců ve veřejné správě

The Rights and Responsibilities of the Employees in Public Administration
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na zhodnocení práv a povinností zaměstnanců územních samosprávných celků a státních zaměstnanců, kteří zabezpečují správní činnosti k roku 2015. Toto zhodnocení vychází z příslušné legislativy, která se na tyto zaměstnance vztahuje. Ke zhodnocení práv a povinností byla použita nejprve deskriptivní analýza výchozích zdrojů , která je podrobně rozepsána ve druhé a třetí kapitole …více
Abstract:
This bachelor’s thesis focuses on the rights and responsibilities of employees of local governments and state employees who provide administrative activities for 2015. This assessment is based on the relevant legislation that applies to those employees. To assess the rights and duties were initially used descriptive analysis of the initial sources, which is detailed in the second and third chapters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: Iveta Vrabková
  • Oponent: Ivona Šuláková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava