Pavel Fürst

Bakalářská práce

Stavebně technologický postup provádění stropní konstrukce ze systému Ytong

Constructional and technological process of implementing ceiling construction of the system Ytong
Anotace:
FÜRST, Pavel. Stavebně technologický postup pro provádění stropní konstrukce ze systému Ytong: Bakalářská práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství, 2019/2020, Vedoucí práce: Ing. Filip Čmiel, Ph.D. Obecným tématem mé bakalářské práce je dílčí část projektové dokumentace pro stavební povolení zpracovaná dle vyhlášky č. 405/2017 Sb. Jedná se o třípodlažní …více
Abstract:
FÜRST, Pavel. Constructial and technological process of implementing ceiling construction of the system Ytong: Bachelor thesis. VŠB – Technical university of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Builging construction, 2019/2020, Supervisor: Ing. Filip Čmiel, Ph.D. The general topic of my bachelor's thesis is a partial part of the project documentation for building permits prepared in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2020
  • Vedoucí: Filip Čmiel
  • Oponent: Pavel Vlček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava