Lucie Nápravníková

Bakalářská práce

Vliv růstu HDP na životní úroveň v ČR a Pobaltí

The Influence of GDP Growth on Living Standards in the Czech Republic and the Baltics
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na zkoumání vlivu růstu reálného HDP na životní úroveň v ČR a Pobaltí. V teoretické části je uvedena charakteristika jednotlivých ukazatelů. Životní úroveň je analyzována pomocí ukazatelů HDP na obyvatele, skutečná individuální spotřeba na obyvatele, míra ohrožení příjmovou chudobou a HDI včetně jeho doplňujících indexů. Analýza všech ukazatelů je prováděna za období 2005 …více
Abstract:
Bachelor´s thesis is focused on a research into influence of the real GDP growth on living standards in the Czech republic and the Baltics. Characteristic of individual indicators is stated in the theoretic part. Living standards is analysed using GDP per capita, actual individual consumption, rate at-risk-of-poverty and human development index including its additional indexes. Analysis of all indicators …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: Natalie Uhrová
  • Oponent: Ondřej Kříž

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Národní hospodářství