Alice Štvrtňová

Master's thesis

Experimentální stanovení relativní rychlosti dvojice bublin unášených v protiproudu kapaliny

Experimental study of bubble pair relative velocity in counter current flow of liquid
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na studium dvoufázového systému, konkrétně na chování dvojice stejně velkých plynných bublin v protiproudu kapaliny. Teoretická část je zaměřena na popis bezrozměrných kritérií, jež bývají využita k popisu dvoufázového systému, a dále na popis faktorů, které tento systém ovlivňují a jakým způsobem. V experimentální části je rozebrána realizace měření, která byla provedena …more
Abstract:
The thesis is focused on the behaviour of two-phase flow, specifically on the interaction of an equally large pair of gas bubbles in liquid counter-current flow. The theoretical part is oriented on dimensionless numbers as the way to describe a two phase flow system and also the factors affecting the system. The realization of the experiments is described in the experimental part. Experiments were …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 8. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 9. 2016
  • Supervisor: Kamil Wichterle
  • Reader: Karel Michalek

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Master programme / field:
Procesní inženýrství / Chemické inženýrství