Anton Zhdanovich

Bachelor's thesis

Technika hry na tympány podle Freda D. Hingera

Timpani technique by Fred D. Hinger

Anotácia:
Tato práce řeší současné problémy převážně orchestrální hry na tympány. Snažil jsem se danou prací vysvětlit příčiny, proč velmi často hráč na tympány nemůže dosáhnout požadované kvality zvuku a správného tónu nástroje, což brání docílení správného hudebního charakteru v kontextu dané hudby.Cílem této práce je obohatit českou školu hry na tympány a přispět růstu interpretační úrovně začínajících a …viac
Abstract:
This bachelor thesis focuses on contemporary problems of primarily orchestral timpani playing. In this thesis, I tried to explain, why a timpani player is often unable to reach the desired quality of sound and tone of the instrument, which make it impossible to reach the right musical character in the context of that particular musical piece.The goal of this work is to enrich the Czech school of timpani …viac
 

Kľúčové slová

hudba

Kľúčové slová

hra na bicí nástroje

Kľúčové slová

Hinger Fred. D.

Kľúčové slová

hudební pedagogika

Kľúčové slová

školy hry

Kľúčové slová

zvuk
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedúci: Daniel MIKOLÁŠEK
  • Oponent: Petr Holub

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a) d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a) e) sdělováním veřejnosti všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 18 až 23 autorského zákona, zejména pak živým provozování Školního díla a jeho přenosem a zpřístupňováním Školního díla způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (tzn. především v síti Internet na webových stránkách Nabyvatele).
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof e) by relaying it to the public in all forms stated in the provision of Sections 18 to 23 of the Copyright Act, particularly by the live performance of the University Work and its transmission and by publishing the University Work so that anyone can have access to it in a place and time of their choice (i.e. chiefly on the Assignee?s websites on the Internet)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 11. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna