David Bielesz

Bakalářská práce

Studijní opory základů programování na platformě .NET Micro Framework

Educational Support of Basics of Development on the .NET Micro Framework Platform
Anotace:
V bakalářské práci je popsána funkce a možnosti platformy .NET Micro Framework, přehled hardwaru pro její využití a demonstrační úlohy. Hlavní náplní bylo detailní seznámení se s platformou .NET Micro Framework, s dostupným hardwarem a se základním programováním. Výsledkem práce jsou materiály, s jejichž pomocí se lze seznámit s platformou .NET Micro Framework a s aktuálně dostupným hardwarem pro její …více
Abstract:
Bachelor Thesis describes main functions and features of .NET Micro Framework platform, hardware overview for platform and demonstration tasks. The main focus of the work was on detailed familiarization with .NET Micro Framework platform, with available hardware and with basic programming. Results of the work are materials which help getting to know basics of .NET Micro Framework platform and currently …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: David Fojtík
  • Oponent: Karla Sladká

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Aplikovaná informatika a řízení