Nikola Kappelová

Diplomová práce

Dobrovolné svazky obcí jako forma spolupráce mezi obcemi

Voluntary Associations of Municipalities as a Form of Cooperation among Municipalities
Anotace:
Přiložená diplomová práce se zabývá problematikou spolupráce obcí v podobě dobrovolných svazků obcí. Práce je rozdělena do pěti kapitol, přičemž první je úvod a poslední závěr. Druhá kapitola je částí teoretickou, je zaměřena na formy a důvody spolupráce mezi obcemi a jejím legislativním vymezením v ČR. Následující část je věnována konkrétnímu dobrovolnému svazku obcí Mikroregionu Krnovsko, obsahuje …více
Abstract:
The submitted thesis deals with issues of cooperation of municipalities in the form of voluntary associations of municipalities. The thesis is divided into the five chapters, the first is the introduction and the last one is conclusion.The second chapter is a theoretical part focuses on the forms and reasons for cooperation between municipalities and its legislative conditions in Czech Republic. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: Jiří Bečica
  • Oponent: Michal Skalka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava