Radomil Ťok

Bakalářská práce

Kogenerační jednotka jako zdroj tepla vybraného objektu

Cogeneration Unit as a Heat Source for Selected Object
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá návrhem a volbou kogenerační jednotky. Kogenerační jednotka bude primárně sloužit jako zdroj elektrické energie. Vedlejší využití je produkované odpadní teplo, které se dále využije pro vytápění a ohřev vody daného objektu. Teoretická část pojednává o využití, funkci a principech kogeneračních jednotek a jejich rozdělení. Pro zvolení vhodné kogenerační jednotky je nutno vypočíst …více
Abstract:
The bachelor thes is deals with the design and selection of a co-generation unit. The co-generation unit will be used primarily as a source of electrical energy. Its secondary use is to generate waste heat, which is further used for space and water heating for the given building. The theoretical part addresses the use, function and principles of co-generation units. In addition, the co-generation units …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Stanislav Honus
  • Oponent: Václav Peer

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava