Theses 

Užívání alkoholu a nikotinu středoškolskou mládeží (Komparace dvou středoškolských zařízení v Královéhradeckém kraji) – Jan Milostný

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Univerzita Hradec Králové

UHK, Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální patologie a prevence

Jan Milostný

Bakalářská práce

Užívání alkoholu a nikotinu středoškolskou mládeží (Komparace dvou středoškolských zařízení v Královéhradeckém kraji)

Using alcohol and nicotine by youth of secondary schools (Comparison of two secondary schools in Královéhradecký region)

Anotace: Tato bakalářská práce má za cíl zmapovat, na základě Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách ESPAD, vývoj užívání alkoholu a nikotinu středoškolskou mládeží v České republice mezi léty 1995 – 2007 a porovnat získané výsledky s vlastním empirickým šetřením, uskutečněným v roce 2009. Teoretická část je zaměřena na rodinu ve smyslu jejího životního stylu a na možná rizika jejích kulturních vzorců. Stejně tak je následně věnována pozornost vzorcům mediálním. Dále se práce zabývá alkoholem a nikotinem z pohledu legálních drog a z hlediska společenské tolerance. V následující části práce je uvedeno několik pohledů na charakterizování pojmu mládež a popsán vývoj a rozsah užívání alkoholu a nikotinu mezi mládeží v České republice v letech 1995 - 2007. A na konec je věnována pozornost možnostem prevence. Praktická část je zaměřena na současný stav užívání alkoholu a nikotinu na vybraných hradeckých středních školách. Na částečné vzájemné srovnání výsledků z těchto škol. A na srovnání výsledků se studií ESPAD.

Abstract: This bachelor work is aimed, based on The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, developing of using alcohol and nicotine by youth of secondary schools in the Czech Republic during 1995 – 2007 and to compare aproach results to my own empiric survey made in 2009. The theoretical part is focused on family in its own lifestyle and possible risks of its cultural patterns. An attention is focused on media patterns in the same way. This work is also based on using alcohol and nicotine from the view of legal drugs and how they are tolerated by society. In the next part of this work is mentioned a few views of youth as a term and it desrcibe development and range of using alcohol and nicotine among youth in the Czech Republic in 1995 – 2007. And finally it is paid attention on posibility of preventation.The practical part is focused on current situation of using alcohol and nicotine in chosen secondary schools in Hradec Králové. It is also based on particular reciprocal comparison of results of two schools. And also on comparison of results with the survey project ESPAD.

Klíčová slova: alkohol, nikotin, mládež

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2010
  • Vedoucí: Jiří Kučírek
  • Oponent: Blahoslav Kraus

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 04:26, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz