Ing. Veronika Štosková

Diplomová práce

Posouzení možností skladování a návrh jeho optimalizace ve firmě CZ LOKO, a.s., provozovna Česká Třebová

Assesment chances of warehousing in the company and proposal optimalization of the company CZ LOKO, a.s., business premises Česká Třebová
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou skladování ve firmě CZ LOKO, a.s. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy týkající se skladování a skladů. V další části je popsána analýza současného stavu skladování, na kterou navazuje návrh optimalizace skladování. Poslední kapitola je věnována zhodnocení návrhu.
Abstract:
This work deals with the storage company CZ LOKO, a.s. In the theoretical part of the basic concepts related to storage and warehousing. The next section describes the analysis of the current state of storage, which is connected to storage design optimization. The last chapter is devoted to the evaluation of the proposal.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 11. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Průša, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Štosková, Veronika. Posouzení možností skladování a návrh jeho optimalizace ve firmě CZ LOKO, a.s., provozovna Česká Třebová. Pardubice, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera