Lenka Vyhnálková

Bachelor's thesis

Analýza zákona o spotřebitelském úvěru a komparace hypotečních úvěrů v České republice

Analysis of Consumer Credit Directive and Comparison of Mortgage Loans in the Czech Republic
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na srovnání a stanovení nejvhodnějších hypotečních úvěrů poskytovaných v České republice pro předem nadefinovaného klienta a na analýzu dopadu nového zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Práce je v úvodu věnována vývoji hypotečního bankovnictví včetně analýzy zákona o spotřebitelském úvěru a charakteristice hypotečních úvěrů, kde je nejprve představeno dělení …more
Abstract:
The bachelor thesis is focused on comparison and determination of the most acceptable mortgage loans that are provided in the Czech Republic for a pre-defined client and on the impact analysis of the new Act No. 257/2016 Sb., on Consumer Credit. The introductory part of the work is dedicated to development of mortgage banking including an analysis of costumer credit directive and the characteristics …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2017
  • Supervisor: Josef Novotný
  • Reader: Miloslav Skupeň

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava