Theses 

Reklama šířená prostředky komunikace na dálku – Mgr. Bc. Veronika Tomášová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Bc. Veronika Tomášová

Diplomová práce

Reklama šířená prostředky komunikace na dálku

The Advertising Exuded by the Remotely Communication Means

Anotace: V této diplomové práci je mým cílem provést ucelenou právní analýzu českého právního rámce reklamy šířené prostředky komunikace na dálku a poukázat na příklady z praxe a z rozhodnutí českých správních orgánů a soudů. V počáteční části práce se věnuji nevyžádané reklamě, která s reklamou šířenou prostředky komunikace na dálku úzce souvisí. V rámci nevyžádané reklamy se zabývám reklamou šířenou poštou, telefonicky a návštěvami obchodních dealerů. Zvláštní pozornost je v práci věnována televizní a rozhlasové reklamě a na závěr též reklamě internetové, jejíž význam s rozvojem technologií narůstá. V neposlední řadě v této práci analyzuji úpravu nekalé soutěže v novém občanském zákoníku.

Abstract: In this diploma thesis I intent to accomplish a coherent legal analysis of the Czech legislation in the field of advertising exuded by remote communication means and to provide also practical examples and examples of decisions of Czech administrative bodies and courts. In the opening part of my thesis I deal with unsolicited advertising, which is closely associated with advertising exuded by remote communication means. Within the unsolicited advertising part I focus on advertising exuded by post, telephone and door-to-door dealers. In this thesis, special attention is paid also to television and radio advertising and eventually also to internet advertising, whose importance increases along with the development of technologies. Last but not least, in my thesis I analyse the legal regulation of unfair competition in the new civil code.

Klíčová slova: reklama, prostředky komunikace na dálku, nevyžádaná reklama, nekalá soutěž, původce reklamy, adresát reklamy, soutěžitel, spotřebitel advertising, remote communication means, unsolicited advertising, unfair competition, advertising promulgator, advertising addressee, competitor, consumer

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Eva Večerková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 10:00, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz