Ivo Zbranek

Diplomová práce

Steganografie v IP telefonii

Steganography in IP telephony
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá steganografickými technikami a jejich aplikací v oblasti technologie IP telefonie. Obsahuje popis jednotlivých steganografických metod a technologií, které se používají v rámci IP telefonie. V další části jsou popsány a rozebrány metody pro detekci anomálií, na základě algoritmu Holt-Winters, Holt-Winters:Brutlag a Naive Bayes. Současně se zabývá …více
Abstract:
This master thesis concerns with steganographic techniques and their application in the field of IP telephony. It encompasses description of individual steganographic methods and technologies which are used within the scope of IP telephony. The next part analyzes and describes anomaly detection methods based on Holt-Winters, Holt-Winters:Brutlag and Naive Bayes. Simultaneously, concerns with embedding …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Miroslav Vozňák
  • Oponent: Filip Řezáč

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Mobilní technologie