Jan Bednář

Bakalářská práce

Alternativní zdroje energie pro napájení senzorů

Alternative Power Sources for Sensors Power Supply
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o alternativních zdrojích energie pro napájení senzorů a měření charakteristik alternativních zdrojů napájení pro jednotky pracující na principech energy harvesting. Práce se zabývá teoretickým popisem použitelných druhů energie, funkčních principů a alternativních zdrojů napájení z hlediska jejich vlastností a nasazení v různých aplikacích. Dále je práce zaměřena na …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with alternative energy sources for sensor power supply and measurement of alternative power supply characteristics for energy harvesting units. The thesis deals with the theoretical description of usable types of energy, functional principles and alternative power sources in terms of their properties and deployment in various applications. Furthermore, the work is focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2019
  • Vedoucí: Miroslav Mahdal
  • Oponent: Ondřej Zimný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava